Onze parochies in Brunssum

Aanmedling Eerste Heilige Communie

Kerkbestuur

Het kerkbestuur bestuurt de parochies voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie, met inachtneming van het kerkelijk recht en van hetgeen de bisschop hierover bepaalt.

Enerzijds hebben de acht parochies in Brunssum elk een eigen kerkbestuur; anderzijds hebben deze kerkbesturen dezelfde kerkbestuursleden. In de praktijk hebben de acht parochies daarom één bestuur.

Dit kerkbestuur telt acht leden:
– pastoor Goulmy, voorzitter
– dhr. J. Rademakers, vice-voorzitter
– mevr. I. Quaedvlieg-Robben, secretaris
– dhr. J. Roex, penningmeester
– mevr. G. Drost-Heintgens
– dhr. P. Hellenbrand
– mevr. S. Hugens
– dhr. R. Spoelstra